Validering väst

Brottsförebyggande och trygghet

För de som lever, verkar och vistas i en kommun är det viktigt att vara trygg i sin närmiljö, i den digitala miljön och det offentliga rummet. Här hittar du generell kunskap om hur du som anställd i kommunen kan bidra i ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete inom olika områden samt vad som är kommunens ansvar och metoder för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Kommunens övergripande ansvar

Från den 1 juli 2023 är det lagförslag att kommunen ska vidta brottsförebyggande åtgärder Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

Kartläggning

Ett framgångsrikt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är kunskapsbaserat, vilket innebär att det utgår från lokala lägesbilder och utformas utifrån evidens- och erfarenhetsbaserade metoder.

Samverkare med invånare, civilsamhälle och företag

Kommunen har ett övergripande ansvar för invånarna tillsammans med andra aktörer som polis, rättsväsendet och bostadsföretagen, näringsliv, skatteverk och hälso- och sjukvården. Den samlade förmågan är beroende av goda krafter hos civilsamhälle och enskilda invånare.

Trygghet på nätet

Att skapa trygghet på internet är en utmaning eftersom den digitala utvecklingen skapar risk för att utsättas för nya typer av brott, såväl välfärdsbrott som kränkningar, hatbrott och radikalisering. Barn och unga utsätts för brott sker alltmer frekvent och det finns en särskild utsatthet i digitala forum.

Trygghet i verksamheterna

Trygghet i kommunens verksamheter

Kommunens verksamheter ska vara öppna, tillgängliga och trygga för invånare att besöka. För att skapa en trygg miljö som förebygger brott gäller det att tänka på både den yttre utformningen som design, storlek, lokalisering och underhåll men lika viktigt är de sociala interaktioner som pågår där bland besökare och personal.

Trygghet i den offentliga rummet

Ingen ska begränsas i sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädsla för att utsättas för brott. Trygghet är ett samspel både människor emellan och mellan människor och den miljö de befinner sig i, varför både social och situationell prevention behövs. Utformningen av stadsrummet kräver en sammanhållen planering.

Platssamverkan

Platssamverkan – Ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar. Det handlar om att offentliga och privata aktörer går samman i en fristående, ickevinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar över ett geografiskt avgränsat område.