Validering väst

Trygghet i det offentliga rummet

Här avgränsas begreppet trygghet till att inbegripa risken att utsättas för brott. Trygghet kan betyda olika saker för olika människor. Ingen ska begränsas i sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädsla för att utsättas för brott. Trygghet är ett samspel både människor emellan och mellan människor och den miljö de befinner sig i, varför både social och situationell prevention behövs. Utformningen av stadsrummet kräver en sammanhållen planering. Det handlar om att skapa goda livsmiljöer, både vid formandet och förvaltandet. I förvaltandet handlar det också om snabba åtgärder av klotter och annan skadegörelse för att minska risken för ytterligare skadegörelse.

Den fysiska miljöns utformning har stor betydelse för säkerheten och tryggheten i stads- och boendemiljön. BoTryggt2030 hjälper både beställare och utförare att göra medvetna val vid förvaltningen samt utformningen av nya bostadsområden, bostäder, offentliga platser m.fl.

Källa: Stiftelsen Tryggare Sverige

Webbsida

Tillfället gör tjuven, brukar man säga. Situationellt brottsförebyggande arbete handlar om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås.

Källa: BRÅ

Webbsida

Det är en demokratisk rättighet att kunna vistas i det offentliga rummet och i sin närmiljö utan att bli utsatt för brott. Det finns flera faktorer som påverkar tryggheten och risken för att bli utsatt för brott, bland annat den byggda miljöns utformning.

Källa: Boverket

Webbsida

Beslutstöd och vägledning från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

Artikel

Minskar brotten med kameraövervakning? Vad säger forskningen? Och kan drönare som scannar folks ansikten för brotts- och misstankesregister vara nästa steg?

Film, ca 4 minuter.

Källa: Örebro Universitet

Film