Validering väst

Utsatt för brott

Att bli utsatt för brott har en stor påverkan på den personliga integriteten men även på tilliten till sin omgivning. Brottsutsatthet har flera perspektiv, dels att själv ha blivit utsatt eller att en anhörig har blivit utsatt, dels att man bevittnat eller försökt ingripa vid brott. Att utsättas för brott kan ske i offentliga miljöer men även i familjen och av flera olika orsaker. Vissa människor är mer utsatta än andra utifrån en särskild utsatthet exempelvis ålder eller funktionsnedsättningar.

Personer som blivit utsatta för brott, vittnen till ett brott, närstående, samt personer som försökt ingripa vid brott kan vara brottsoffer.

Att drabbas av brott

Att drabbas av ett brott kan påverka en person på många olika sätt. Förutom den fysiska skadan kan brottet också orsaka psykologiska trauman, som kan påverka offrets hälsa och välbefinnande under en lång tid framöver.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en form av våld som sker mellan personer som har eller har haft en nära relation, exempelvis partners, tidigare partners, föräldrar eller andra familjemedlemmar. Våldet kan vara fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt och det kan ske i hemmet eller på annan plats.

Hatbrott

Hatbrott är brott som begås mot en person eller grupp på grund av deras ras, etnicitet, religion, kön, sexuella läggning eller annan verklig eller upplevd identitet. Det är viktigt att bekämpa hatbrott genom att öka medvetenheten, främja tolerans och ömsesidig respekt, samt genom stränga lagar och rättvisa rättsliga förfaranden.

Unga utsatta för brott

Ungdomar som blir utsatta för brott kan få allvarliga fysiska och psykiska skador. Det kan också påverka deras självkänsla, relationer och framtidsutsikter. Det är viktigt att samhället ger dem rätt stöd och skydd, såsom tillgång till vård och rådgivning.

Brott mot äldre

Generellt är äldre utsatta för brott i lägre utsträckning än yngre personer, men i relation till utsattheten upplever de samtidigt en hög grad av otrygghet. Äldre är särskilt sårbara för vissa brott, där gärningspersoner utnyttjar såväl fysisk svaghet som bristande digitala kunskaper.

Brott mot handikappade

Personer med fysisk eller psykisk funktionsvariation löper större risk än andra att utsättas för våld och övergrepp. Personer med en funktionsnedsättning blir ofta inte trodda när de berättar vad som hänt.