Validering väst

Hedersrelaterat våld, kriminella nätverk, parallella samhällsstrukturer

I Sverige finns också flera geografiska områden som polisen har definierat som utsatta, riskområden eller särskilt utsatta. I dessa områden är den sociala tilliten lägre. Förväntningarna om att andra både har avsikt och förmåga att ingripa och hjälpa till att upprätthålla den informella sociala kontrollen är lägre. Åtgärder behöver riktas mot kriminella strukturer i särskilt utsatta områden eftersom de har omfattande påverkan på befolkningen som bor och arbetar där. Det gäller i synnerhet kriminella nätverk som består av brottsaktiva individer från samma familj, släkt eller klan. De släktbaserade kriminella nätverken kännetecknas ofta av förtryckande hedersstrukturer och social kontroll som bidrar till att göra dem hållbara över lång tid. Barn som växer upp i dessa miljöer fostras att ingå i, och bidra till att stärka, parallella samhällsstrukturer. Släkterna har en stor numerär och inom släkterna kan det finnas kriminella kluster med hög våldskapacitet. Skrämselkapitalet som våldet genererar används av släktnätverket för att kunna utöva andra brott såsom till exempel utpressning. Skrämselkapitalet påverkar även lokalsamhället och leder till tystnadskultur som sin tur stärker släktnätverkets makt och möjlighet att utöva kriminalitet.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld.

Källa: Länsstyrelsen Östergötland

Webbsida

Kampanjen är en del av regeringsuppdraget ”Myndighetsgemensamt uppdrag om information och vägledning i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet” och har tagits fram av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med Brottsoffermyndigheten och i dialog med Polisen, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Källa: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Webbsida

Regeringen beslutade den 28 oktober 2021, att ge MFoF uppdraget att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext.

Källa: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Webbsida

Hur kan ett stärkt jämställdhetsarbete underlätta för socialtjänsten att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck? Seminariet lyfter forskning och praktiska exempel.

Källa: SKR

Webbsida

Underlag med koppling till våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål inkluderas alltför sällan i den lokala brottsförebyggande lägesbilden.

Källa: BRÅ

Webbsida

Stadsledningskontoret har i samverkan med socialförvaltning Centrum och rättsvårdande myndigheter, skapat en lägesbild av släktbaserade kriminella nätverk och förtryckande klanstrukturer i Göteborg samt att utreda kopplingen mellan hedersförtryck och klanstrukturer.

Källa: Göteborgs stad

Artikel

En rapport framtagen av Göteborgs stad. Studien visar att det finns ett antal samband och överlappningar mellan hederskultur, klanstrukturer, gängkriminalitet och våldbejakande islamistisk extremism.

Källa: Göteborgs stad

Artikel