Validering väst

Personer med funktionsvariation personer som drabbas av brott

Personer med fysisk eller psykisk funktionsvariation löper större risk än andra att utsättas för våld och övergrepp. Personer med en funktionsnedsättning blir ofta inte trodda när de berättar vad som hänt.

Kvinnor med funktionsnedsättningar utsätts för våld och övergrepp i minst lika stor utsträckning som kvinnor generellt. Specifikt för kvinnor med funktionsnedsättningar är att de ofta är i beroendeställning till personerna som utövar våld och kränkningar mot dem, vilket ökar deras utsatthet.

Källa: Kunskapsguiden, Socialstyrelsen

Webbsida

Personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld jämfört med övrig befolkning. Samtidigt brister samhället när det kommer till att förebygga våldet och ge stöd till dem som har utsatts.

Källa: Myndigheten för delaktighet

Webbsida

Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning löper större risk än andra att utsättas för våld och övergrepp.

Källa: Brottsofferjouren

Webbsida