Validering väst

Kommunens övergripande ansvar

Kommunen har ett övergripande ansvar för att ge service och skydd till medborgarna och planera samhället på ett säkert och tryggt sätt. De generella insatserna inom kommunen, såsom socialtjänst, skola, fritid och det främjande och förebyggande arbetet stimulerar utvecklingen av skyddsfaktorer. Genom ett parallellt arbeta med direkta åtgärder, det vill säga det som har ett primärt syfte att öka tryggheten och/eller minska brottsligheten, kan förutsättningarna förbättras och problem motverkas. 

Ett förslag är framlagt om att det från den 1 juli 2023 skall vara lag på att kommunerna ska vidta brottsförebyggande åtgärder. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

Brottsligheten behöver motverkas med såväl effektiv brottsbekämpning som förebyggande åtgärder. I samhällets samlade brottsförebyggande arbete har kommunerna en särskilt viktig roll.

Källa: Regeringskansliet

Webbsida

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara i rättsväsendet utan också hos andra berörda aktörer.

Källa: Regeringskansliet

Webbsida