Validering väst

Kartläggning för att göra en lägesbild

Ett framgångsrikt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är kunskapsbaserat, vilket innebär att det utgår från lokala lägesbilder och utformas utifrån evidens- och erfarenhetsbaserade metoder. Det innebär att strukturerat och systematiskt kartlägga och analysera aktuella faktiska förhållanden om brott och otrygghet och förutsättningar, vilket inkluderar både problem, risker och möjligheter på individ-, grupp- och samhällsnivå. Beslut om åtgärder ska basera sig på lägesbilden och utgå från orsakerna till och förutsättningarna för problemen. För detta krävs en kombination av generell kunskap om brottslighetens orsaker och mer närliggande kunskap om de lokala förhållandena. Åtgärderna ska så långt det är möjligt vara beprövade eller utvärderade.

Carl Gynne, samordare för brottsförebyggande arbete i Enköpings kommun, berättar om vikten av att göra en kartläggning. Intervjun spelades in under Brås konferens Råd för framtiden 2019. Film, 60 minuter.

Källa: BRÅ

Film

Se hur en park kan förvandlas från att upplevas som otrygg till en trygg plats. Vad kan vi ställa för krav på att din kommun jobbar brottsförebyggande? Film, ca 8 minuter.

Källa: Örebro Universitet

Film

Allmänt

Att göra en orsaksanalys är att utforska vilka tänkbaka faktorer som kan förklara att brott sker vid en viss tid och en viss plats.

Källa: BRÅ

Artikel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Källa: SKR

Webbsida

Brottsförebyggande rådets sida – Förebygga brott

Källa: BRÅ

Webbsida

Det finns begränsat med forskning om effekten av olika brottsförebyggande metoder. När man väljer åtgärder måste man istället göra kunskapsbaserade överväganden.

Källa: BRÅ

Webbsida

Fördjupning

Underlag med koppling till våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål inkluderas alltför sällan i den lokala brottsförebyggande lägesbilden. Detta metodstöd underlättar för det brottsförebyggande arbetets aktörer att ta sig an frågan, i samverkan med aktörer inom det våldsförebyggande arbetet.

Källa: BRÅ

Webbsida

Här har BRÅ samlat information om olika sorters metodstöd och om hur man kan göra för att arbeta systematiskt och kunskapsbaserat.

Källa: BRÅ

Webbsida

Länsstyrelsen Västra Götalands webbsida om Brottsförebyggande arbete.

Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

Webbsida