Validering väst

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Som ett led i att öka kunskapen om hur kommunen kan arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande finns här en samling av relevanta länkar och material. Materialet är inte heltäckande utan endast ett urval.

Den 1 juli 2023 trädde lagen i kraft om att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottslighet och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunen ålades även att, inom utpekade områden, ansvara för samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Kommunen är en viktig aktör men är beroende av samverkan med fastighetsägare, näringsliv, polisen, andra statliga och regionala myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och enskilda.

Frälsarkrans

Brottsförebyggande och trygghet

Trygghetsskapande arbete är åtgärder som syftar till att öka människors känsla av trygghet och minska risken för brott och otrygghet.

Brott mot kommunen

Webbsidan tar upp olika typer av brott i samhället och olika sätt att motverka dem genom samverkan mellan myndigheter, organisationer och medborgare.

Bild på kvinna som håller höjer sin arm som skydd

Sidan tar upp stöd och hjälp för personer som blivit utsatta för brott i och beskriver olika former av stöd, råd och praktisk hjälp som är tillgängliga för offren.

Bild från Kungsportsavenyn med en illustrerad avspärrningstejp över bilden.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborgs arrangerade i mars 2023 en dag med fokus på att öka kunskapen om brottslighet som riktar sig mot i stort sett alla verksamheter inom Göteborg stad: socialtjänsten, skolan, föreningsstöd, kulturverksamhet, bygghandläggning, upphandling, entreprenadverksamhet med flera.

I den här avdelningen har vi samlat ett urval av föreläsningar från dagen.

Sidan är uppbyggd utifrån följande huvudområden; trygghetsskapande och brottsförebyggande. Under varje område hittar du temaområden som innehåller länkar till filmer, föredrag, poddar, skrifter. Urvalet har gjorts av tjänstepersoner på Göteborgs Stads stadsledningskontor, avdelning Brottsförebyggande och trygghet. Innehållet är sorterat under olika rubriker, men det finns många ämnen som berör varandra, så det är bra att titta på snarlika ämnen på sajten för att få en mer heltäckande bild.