Validering väst

Motverka brott

Anställda i kommunen har ett ansvar för att förebygga och kontrollera så att brott inte uppstår samt rapportera brott som upptäcks. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (till exempel skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Brott mot kommunen kan se ut på många olika sätt och handla om att påverka beslutsfattare och inköpare, felaktigt få olika former av bidrag och att bedriva verksamhet som inte följer lagar och avtal. Men även att påverka det demokratiska systemet och dess förutsättningar.

Som ägare av lokaler som ska möjliggöra föreningar och näringsverksamhet har kommunen ett ansvar att oseriösa aktörer inte blir hyresgäster.

Som inköpare av varor och tjänster behöver kommunen säkerställa och främja att aktörer som är seriösa får dessa avtal. Kommunen ska understödja sund konkurrens mellan företag. Detta kan man göra genom en god kontroll innan inköpet men även under avtalsperioderna.

Kommunen har utifrån lagstiftning (livsmedelslagen, alkohollagen, plan- och bygglagen) en viktig roll i att motverka brottslighet. Att samordna tillsynsinsatser baserade på bedömningar av risker kan vara ett effektivt arbete för att motverka att brottslighet sker.

Tre gängmedlemmar i mörka kläder

Organiserad brottslighet kännetecknas av att brotten kräver en viss planering och ett samordnat deltagande. Syftet är alltid att tjäna pengar därför utgörs organiserad brottslighet många gånger av löst sammansatta och flexibla projektorganisationer för att tillgodose marknadens efterfrågan på illegala varor och tjänster, och slutänden tjäna pengar. 

Ekonomisk brottslighet

Välfärdssystemet utgör en lukrativ inkomstkälla för organiserad brottslighet. Brottsligheten är komplex och består av olika brottstyper; brott mot arbetsmiljöregler, bokföring- och skattelagstiftning, korruption, identitetsmissbruk, bidragsbrott och bedrägerier mot utbetalande system samt människoexploatering.

Otillåten påverkan

Otillåten påverkan innefattar en rad olika handlingar som syftar till att påverka tjänstepersoner i deras myndighetsutövning och beslutsfattande. Det är ett samlingsnamn för trakasserier, hot, våld och korruption som utöver att vara ett stort arbetsmiljöproblem riskerar att påverka den enskilde tjänstepersonens myndighetsutövning, beslutsfattande och i slutänden tystnadskulturer. 

Kriminella nätverk och parallella samhällsstruktrer

I Sverige finns också flera geografiska områden som polisen har definierat som utsatta, riskområden eller särskilt utsatta. I dessa områden är den sociala tilliten lägre. Förväntningarna om att andra både har avsikt och förmåga att ingripa och hjälpa till att upprätthålla den informella sociala kontrollen är lägre.

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Barn, unga och föräldrastöd

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Hedersvåld

Hedersvåld och förtryck är allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som främst drabbar kvinnor och barn. Att arbeta mot dessa övergrepp är avgörande för att skydda individers rätt till frihet och säkerhet.

Kvinnor och kriminalitet

Kvinnor och kriminalitet

Kvinnor i kriminalitet är ett växande samhällsproblem som kräver uppmärksamhet. Att förstå de bakomliggande orsakerna, såsom socioekonomiska faktorer och påverkan från kriminella nätverk, är avgörande för att utveckla effektiva förebyggande åtgärder.